آفر ویژه محصولات ترنج با کیفیت مناسب و بارگیری به روز

فروش ویژه محصولات ترنج 2

رامانا کرم

قیمت هر متر مربع:

درجه یک: 53400    52900 تومان          درجه دو: 50400   49900 تومان

درجه سه: 47900   47400 تومان          درجه جهار : 44900 44400 تومان

درجه پنج: 41400    40900 تومان

فروش ویژه محصولات ترنج

داماسکو طوسی

قیمت هر متر مربع:

درجه یک: 53400    52900 تومان          درجه دو: 50400   49900 تومان

درجه سه: 47900   47400 تومان          درجه جهار : 44900 44400 تومان

درجه پنج: 41400    40900 تومان

فروش ویژه محصولات ترنج 5

ماهور کرم

قیمت «تیره و روشن» هر متر مربع:

درجه یک: 48400    47900 تومان          درجه دو: 44400   43900 تومان

درجه سه: 41400   40900 تومان          درجه جهار : 32400 31900 تومان

درجه پنج: 31400    30900 تومان

 

قیمت «دکور» هر متر مربع:

درجه یک: 50400    49900 تومان          درجه دو: 46400   45900 تومان

درجه سه: 43400   42900 تومان          درجه جهار : 32900 32400 تومان

درجه پنج: 31900    31400 تومان

فروش ویژه محصولات ترنج 4

ماهور طوسی

قیمت «تیره و روشن» هر متر مربع:

درجه یک: 48400    47900 تومان          درجه دو: 44400   43900 تومان

درجه سه: 41400   40900 تومان          درجه جهار : 32400 31900 تومان

درجه پنج: 31400    30900 تومان

 

قیمت «دکور» هر متر مربع:

درجه یک: 50400    49900 تومان          درجه دو: 46400   45900 تومان

درجه سه: 43400   42900 تومان          درجه جهار : 32900 32400 تومان

درجه پنج: 31900    31400 تومان

فروش ویژه محصولات ترنج 10

آهیر کرم

قیمت هر متر مربع:

درجه دو: 49900   49400 تومان          درجه جهار : 44900 44400 تومان

فروش ویژه محصولات ترنج 9

آهیر قهوه ای

قیمت هر متر مربع:

درجه دو: 49900   49400 تومان          درجه جهار : 44900 44400 تومان

فروش ویژه محصولات برند ترنج 3

سادینا مات رلیف

قیمت هر متر مربع:

درجه یک: 50400    49900 تومان          درجه دو: 46900   46400 تومان

درجه سه: 44900   44400 تومان          درجه جهار : 38900 38400 تومان

درجه پنج: 36400    35900 تومان

فروش ویژه محصولات برند ترنج 11

آیلین طوسی روشن

 

قیمت هر متر مربع:

درجه دو: 49900   49400 تومان          درجه جهار : 44900 44400 تومان

 

آریوان آریناز

آریناز

 

قیمت هر متر مربع:

درجه دو: 49900   49400 تومان          درجه جهار : 44900 44400 تومان

آریوان آریناز

آریوان

 

قیمت هر متر مربع:

درجه دو: 49900   49400 تومان          درجه جهار : 44900 44400 تومان